ברימאג – החברה מציגה תוצאות חזקות ברבעון השלישי לשנת 2020:

חברת ברימאג –משלשת את הרווח הכולל. סקירה דוסיז צרכנות

ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-137.5 מיליון ש"ח, גידול של כ- 11.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד

גידול של כ-30% ברווח הגולמי ברבעון שהסתכם לסך של כ-40.8 מיליון ש"ח בהשוואה

לסך של כ-31.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לסך של כ-16.9 מיליון ש"ח לעומת רווח של 7.8 מיליון

ש"ח ברבעון המקביל.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-14.1 מיליון ש"ח לעומת כ-6.2 מיליון ש"ח בתקופה

המקבילה אשתקד.

החברה ממשיכה לפעול להרחבת הפעילות העסקית באמצעות הקמת רשת החנויות
הקמעונאית "מטרו" – מהלך אשר צפוי לחזק משמעותית את הזיקה של ברימאג לצרכן

הסופי, תוך הרחבת ערוצי המכירה וחיזוק מותגי החברה.

פיני כהן, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם תוצאות חזקות וגידול בכל
הפרמטרים התפעוליים וזאת על אף אי הוודאות שנמשכת מאז פרוץ המגיפה בישראל והסגר במהלך
השבועיים האחרונים של הרבעון.
תוצאות אלה מביאות לידי ביטוי יישום אפקטיבי של תוכניות העבודה שביצענו במסגרת ניהול המשבר.
השפעת חלק מהמהלכים הובילה להצגת תזרים חיובי חזק מפעילות שוטפת. אנו מאמינים כי המהלכים
המידיים שנקטנו, מאפשרים לנו להתמודד עם אתגרי התקופה ואף להראות שיפור בתוצאות. להערכתנו,
למכלול הצעדים שבהם נקטנו ונמשיך ביתר שאת תהיה השפעה ותרומה חיובית לתוצאות החברה גם
בטווח הארוך.
גם בתקופה זו, אנו פועלים לקידום פרויקטים ארוכי טווח להרחבת הפעילות העסקית. אנו ממשיכים לפעול
להקמת רשת שיווק קמעונאית עצמאית בשם מטרו אשר צפויה לחזק משמעותית את הזיקה של ברימאג
לצרכן הסופי והקשר ליצרנים, תוך הרחבת ערוצי המכירה וחיזוק מותגי החברה ומוצריה."


דגשים לתוצאות הרבעון השלישי לשנת 2020

 ההכנסות ממכירות וממתן שירותים ברבעון השלישי לשנת 2020 גדלו בכ-11.6% הסתכמו בכ-
137.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-123.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם לסך של כ-40.8 מיליון ש"ח (כ- 29.6% מהמכירות), גידול של
כ- 30% לעומת כ- 31.4 מיליון ש"ח (כ-25.5% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.

 הוצאות המכירה ברבעון הסתכמו לסך של 17.3 מיליון ש"ח לעומת 17.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד.
 הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ברבעון לסך של כ-6.7 מיליון ש"ח לעומת 6.2 מיליון ש"ח ברבעון
המקביל אשתקד.

 הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-16.9 מיליון ש"ח (כ-12.3% מהמכירות) לעומת כ-7.8 מיליון ש"ח
(כ-6.3% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 117%.

 הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו לסך של כ-1.7 מיליון ש"ח לעומת 0.9 מיליון ש"ח ברבעון
המקביל אשתקד.
 הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-14.1 מיליון ש"ח לעומת כ-6.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד, גידול של כ- 127%.

דגשים לתוצאות תשעת החודשים הראשונים לשנת 2020

 ההכנסות ממכירות וממתן שירותים בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמו בכ-361.1
מיליון ש"ח, לעומת כ-358.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתחום המוצרים הביתיים חל
גידול של כ-1.8 מיליון ש"ח : ברבעון הראשון חל קיטון בסך של כ-9.6 מיליון ש"ח לעומת התקופה
המקבילה אשתקד אשר נבע בעיקרו מהשפעות משבר הקורונה והמגבלות שננקטו. מנגד, ברבעון השני


והשלישי חל גידול בהיקף המכירות בסך של 11.4 מיליון ש"ח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כמו
כן, בתחום המערכות המסחריות חל גידול בסך של כ-0.5 מיליון ש"ח.

 הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם לסך של כ-94.6 מיליון ש"ח (כ-
26.2% מהמכירות) לעומת כ- 85.9 מיליון ש"ח (כ-24% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול נובע מתחום המוצרים הביתיים כאשר עיקרו נובע משינוי בתמהיל המוצרים הנמכרים, התייעלות
בהיקפי המלאי שהביאה לירידה בהוצאות האחסנה. בנוסף, החברה ביצעה עליית מחירים סלקטיבית
כחלק מהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.

 הוצאות המכירה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמו לסך של 45 מיליון ש"ח לעומת
49.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. קיטון בסך של כ-4.4 מיליון ש"ח הנובע בעיקרו מירידה בעלויות
שכ"ע בסך של כ-2.9 מיליון ש"ח, קיטון בהוצאות הובלה בסך של כ-1 מיליון ש"ח, קיטון בהוצאות רכב
בסך של כ-0.6 מיליון ש"ח ומנגד, גידול בהוצאות פרסום ועמלות מכירה בסך של כ-0.7 מיליון ש"ח.
 הוצאות הנהלה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמו לסך של כ-17.9 מיליון ש"ח
לעומת 19.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם בכ-32 מיליון ש"ח (כ-8.9%
מהמכירות) לעומת כ-18 מיליון ש"ח (כ-5% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-77%.

 הוצאות המימון, נטו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמו לסך של כ-5.4 מיליון ש"ח
לעומת 4.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
 הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם בכ-23.6 לעומת כ-10.6 מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה. גידול של כ-122% ש"ח.

 ההון העצמי של החברה ל-30.09.2020 הסתכם בכ-209.4 מיליון ש"ח לעומת 186.4 מיליון ש"ח ליום
31.12.2019. השינוי בהון העצמי נובע מהרווח הכולל לתקופה בסך של כ-23 מיליון ש"ח.
 תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם לסך
של 62 מיליון ש"ח לעומת תזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בתקופה המקבילה שהסתכם
לסך של כ-38 מיליון ש"ח.
 למותגים DELONGHI, BRAUN, BEKO, KENWOOD ו-LG (אשר מהווים מעל 80% ממחזור
הקניות והמכירות של החברה) לא קיים שווי מאזני בספרים.


אירועים לאחר תאריך מאזן:

 • בחודש ינואר החליט דירקטוריון החברה על הוצאתו לפועל של מהלך אסטרטגי להקמת רשת שיווק
  חדשה ועצמאית בפריסה ארצית למכירת מוצרי החברה ומוצרים אחרים – "מטרו". לשם כך, פרסמה
  החברה בתחילת שנת 2020 הזמנה להציע הצעות להפעלת חנויות הרשת במסגרת הליך תחרותי.
  עקב משבר הקורונה, המועד האחרון להגשת ההצעות להפעלת חנויות הרשת במסגרת ההליך
  התחרותי נדחה מעת לעת, כאשר בדחיה האחרונה נדחה המועד ל – 21 בדצמבר, 2020.
  החל ממועד פרסום ההליך התחרותי ועד למועד זה, פנו אל החברה מאות מתעניינים. בהתחשב בין
  היתר במידע שנצבר על ידי החברה בפרק הזמן שחלף ממועד פרסום ההליך התחרותי בנוגע
  למתעניינים רלבנטיים, החנויות אותן הם מציעים להפעיל, היכולת להתקשר עמם בהסכמים ומצב השוק
  נוכח משבר הקורונה והשינויים המהותיים שחלו בתקופת המשבר בכל הנוגע לחיי המסחר בישראל,
  ביצעה החברה הערכה מחודשת בנוגע לצורך בקיום הליך תחרותי לשם הקמת הרשת. בהתאם לכך,
  החברה מעריכה כיום כי קיום מו"מ עם מספר מצומצם של מתעניינים והתקשרות עמם בהסכמים
  בתנאים המתאימים לחברה, שלא במסגרת ההליך התחרותי (אלא באמצעות התקשרות רגילה) עשויה
  להוביל להקמה מוצלחת של הרשת, אשר תכלול חנויות בכמות ובפריסה גיאוגרפית מספקים לצורך
  תחילת פעילותה בשלב הראשון. בהתאם, ביום 29.11.2020, החליט דירקטוריון החברה על ביטול
  ההליך התחרותי הקיים והנחה את הנהלת החברה לפעול להוצאה לפועל של ההתקשרות הרגילה.

השפעת התפשטות נגיף הקורונה-

השפעות משבר הקורונה והמגבלות שננקטו הובילו להאטה כלכלית במשק והשפיעו גם על ענף מוצרי
החשמל בו פועלת החברה.
בתחילת חודש פברואר 2020, יישמה החברה תוכנית מדורגת להתמודדות עם האירוע, כך שיתאפשר
לה, ככל הניתן, להמשיך במכירת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ובאספקת שירותים ללקוחותיה ולצרכנים.
התוכנית כללה, בין היתר, התנהלות מול יצרנים ומפעלים, המספקים סחורות לחברה, צמצום כח האדם,
מוכנות של מרבית כח האדם הנותר לעבודה מרחוק, וצמצום הוצאות. במהלך חודש אפריל 2020 ביצעה
החברה מהלכי התייעלות נוספים, לרבות צמצום משמעותי בכח אדם, ובמהלך חודש מאי 2020 החלה
החברה בהדרגה להשיב את היקף כח האדם עד להיקף מלא, בתחילת חודש יוני 2020.
בשל הפעולות שביצעה החברה ולאור הירידה במחזורי המכירות עקב האירוע, בתקופת הדיווח היה
לחברה מלאי מספיק ורציף, והחברה לא חוותה קשיים חריגים באספקת מלאי מוצרים על ידי ספקיה.
יחד עם זאת, לאור אי הוודאות כאמור, מסתמן שתהיינה השפעות שונות העלולות לגרום לעיכובים ופגיעה


בהיקף, מגוון, זמינות ורציפות המלאי, וכתוצאה מכך, לפגיעה בהיקף המכירות של החברה בתקופה
שלאחר מועד החתימה על הדוחות הכספיים.

להערכת החברה, התנהלות החברה והפעולות שננקטו על ידה, יאפשרו לה לפעול באופן מיטבי
בנסיבות ולהפחית את השפעת האירוע המתמשך, כאמור, על תוצאותיה הכספיות גם בתקופה שלאחר
מועד החתימה על הדוחות הכספיים. החברה ממשיכה לבחון באופן שוטף ביצוע פעולות נוספות לצורך
התמודדות עם האירוע, לרבות פעולות לטווח הארוך.

אודות ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ התאגדה בישראל כחברה פרטית בחודש פברואר 1993 ובחודש ספטמבר
2005 החלו להיסחר מניותיה של החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. הקבוצה עוסקת בשני
תחומי פעילות עיקריים: תחום המוצרים הביתיים – במסגרתו עוסקת הקבוצה בייבוא, שיווק והפצה של
מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים, מכירת ציוד נלווה ומתן שירותי אחריות ותיקונים למוצרים אלה.
לקוחותיה העיקריים של הקבוצה בתחום פעילות זה כוללים רשתות וחנויות חשמל, בהן טרקלין חשמל
בע"מ, שהיא לקוח עיקרי של הקבוצה; תחום המערכות המסחריות – במסגרתו עוסקת הקבוצה בייבוא,
שיווק והפצה של מזגנים וכן מערכות מסחריות שונות (בעיקר מערכות מיזוג מסחריות) ומתן שירות
למוצרים אלו.

תגובות אחרונות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דוסיז
לוגו דוסיז צרכנות
העסקים שנפתחו השבוע
ריאיון השבוע
מבצעים
אופנה
בילוי
נופש-ותיירות
בריאות
בריאות
בתוך הבית
בתוך-הבית
גברים
גברים
גדג'טים וחדשנות
גדגטים
חגים
חגי-ישראל
טיפוח
טיפוח
יודאיקה
יודאיקה
יין ואלכוהול
יין
ילדים
ילדים
לימודים
לימודים
לכבוד שבת
לכבוד שבת
מוצרי תינוקות
מוצרי-תינוקות
מוסיקה
מוזיקה
מזון
מסעדות
מסעדות
מזון
משפחה
משפחה
נדל''ן
נדלן
ספרים
ספרים
פיננסים
פיננסים