מדיניות פרטיות

דוסיז צרכנות ("החברה"ו/או "דוסיז צרכנות ויזמות בע"מ") היא הבעלים והמפעילה של אתרים: (https://dosiz.co.il/) ("האתר"). את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן יש לקרוא יחד עם, והיא כפופה ל, תקנון האתר. הגלישה וכל שימוש אחר באתר או באחד משירותי האתר כפופה להסכמתך לתנאי השימוש כפי שפורטו בתקנון האתר, וכן במדיניות הפרטיות המפורטת להלן. להסרת ספק, מדיניות הפרטיות המפורטת להלן הינה חלק בלתי נפרד מתקנון החברה.

החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע בלתי מזוהה אשר נאסף או הצטבר אודות הגולש, אגב שימושו באתר או בשירותים נלווים לו, למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי ו/או אגרטיבי, שאינו אישי, לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את הגולש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים, והכל בכפוף לתנאי תקנון שימוש זה כפי שיעודכנו מעת לעת.

מידע שייאסף אגב או במסגרת שימוש הגולש באתר עשוי להישמר במאגרי מידע רשומים המשרתים את החברה, המיועדים, בין היתר, לצורך ניהול ושיפור הקשר והשירות עם גולשים ומשתמשים באתר ו/או בשירותים אחרים של החברה ו/או באמצעותה ו/או עם גופים הקשורים עימה עסקית, כמו גם לצורכי מחקר, בקרה וסטטיסטיקה, קידום וייעול מטרותיה העסקיות של החברה. מידע זה יכול ויוצלב ו/או יועבר יחד עם מידע אחר המצוי עליך בידי החברה, ככל שיידרש לצורך ביצוע פעולות באתר או לצורך מיקוד, ייעול ושיפור שירותים של החברה, ובעצם הזדהותך או הרשמתך לפעילות באתר, ככל שתתבצע, הנך מאשרת את הסכמתך לכך.

תשומת ליבך, כי ייתכן שחלק מהשימושים ו/או שירותים המוצעים ו/או נגישים באתר טעונים או יהיו טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה אתה עשויה להידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטים מזהים או אפיונים אישיים אחרים. ייתכן כי בלי למסור נתונים אשר יהיו דרושים לצורך מתן שירות מסוים, לא תוכל להירשם לשירות זה דרך האתר, ובמקרה כזה, אנא פנה אלינו על מנת לסייע לך בדרכים חלופיות, ככל הניתן. לגבי חלק מהשירותים, כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה אליהם ולשימוש בהם, ייתכן כי החברה תידרש לאמת את זהותך בהתאם למידע שנמסר על-ידך. עם רישומך לשירות המוצע דרך האתר באמצעות מסירת פרטייך בחלוניות או בטפסים המיועדים לכך, ייתכן כי פרטי הרישום שלך יזוהו אגב כך עם פרטי השימוש שלך באתר, ככל שפרטייך אומתו מולך, וייעשה בהם שימוש בהתאם לתנאי תקנון זה כפי המפורט לעיל ולהלן.

מובהר בזאת, כי לא חלה עליך כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל או להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליכי רישום שונים באתר עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותים או פונקציות מסוימות באתר או דרכו. אתה מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל מידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי תבצע את ההרשמה ו/או תמסור את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים.

במסגרת שימושך באתר, עשויים להיאסף ולהישמר באופן אוטומטי גם פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת ה-IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום ופרטי המכשיר או המחשב בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני השימוש בו ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש והגלישה באתר, לרבות מידע על רישום לשירותים מסוימים דרך האתר ושימוש בהם באמצעות המכשיר ו/או המחשב שברשותך.

ככלל, החברה נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את משתמשי האתר בשמם ו/או בפרטי זהותם, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

  • על פי דרישתך ו/או בהסכמתך ו/או כדי לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו.
  • במקרה בו נדרשת העברת פרטייך לספקי תוכן או שירותים על מנת להשלים בקשה או פניה שלך.
  • במקרה בו הפרת את תנאי תקנון השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון ו/או בניגוד לכל דין.
  • בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
  • בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך לבין החברה ו/או מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה.
  • במקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של אנשים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי החברה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.
  • במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות בתקנון זה בקשר עם המידע.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את הגולש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

האתר משתמש ב"עוגיות" ("cookies") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותייך האישיות, להתאים לגולש פרסומות מותאמות אף בגלישתו באתרים אחרים ולאסוף נתונים אודות גלישות אלו ולצורכי אבטחת מידע. פעולות אלו אינן כוללות מידע שיכול לזהות אותך. העוגיות אלו קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר אוטומטית, במידה שלא חסמת זאת.

לידיעתך, ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת cookies במחשבך. השימוש שחברות אלה עושות ב – בcookies, כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.

אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. אתה גם יכול למחוק את ה – cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, ייתכן גם שנטרול ה – cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.