תנאי שימוש

בשימושך באתר אתה מאשר כי קראת ואתה מסכים לפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות הכלולה בו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

מבוא

דוסיז צרכנות ויזמות בע"מ ("החברה" ו/או "דוסיז צרכנות") היא הבעלים והמפעילה של אתרים: (https://dosiz.co.il/) ("האתר"). תנאי השימוש המפורטים להלן נועדו להסדיר את הגלישה ואת השימושים שנעשים באתר. בכל שאלה ו/או בעיה, ניתן לפנות לחברה באמצעות דוא"ל: [email protected] ; או באמצעות הלשונית "יצירת קשר" שבאתר.

הגלישה וכל שימוש אחר באתר או באחד משירותי האתר כפופה להסכמתך לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות (ביחד: "תנאי השימוש" או "תקנון השימוש" או "התקנון"). להסרת ספק, מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתקנון זה והסכמתך לתקנון זה כמוה כהסכמתך למדיניות הפרטיות.

תנאי השימוש

למעט לשימושך הפרטי, אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ או לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, ללא הסכמת דוסיז צרכנות ויזמות בע"מ, מראש ובכתב.

דוסיז צרכנות ויזמות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי תקנון זה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתקנון זה יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לפיכך, דוסיז צרכנות ויזמות בע"מ ממליצה לך לעיין בתנאים אלו ובתקנון שימוש זה מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים, כולם או חלקם, אינך רשאי להמשיך ולעשות שימוש באתר.

נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר, מעת לעת.

ויתור והגבלת אחריות

האתר, המידע הכלול בו, תכניו וכל שירות בו (ביחד: "השירותים") המוצעים לך באתר על ידי דוסיז צרכנות ויזמות בע"מ, מוצעים במצבם AS IS ובכפוף לזמינותם – As Available, והחברה, מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי שליטה בה, חברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו (להלן יחד עם החברה: "החברה" או "דוסיז צרכנות ויזמות בע"מ") לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.

החברה אינה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו של כל מידע או נתון הנמצא ו/או שיועבר אליך באמצעות האתר ו/או השירותים. אתה פוטר בזאת את החברה מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש בכל מידע שבאתר. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או באתרים אליהם ניתן להגיע באמצעות האתר.

מבלי לגרוע מהאמור, החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי צד שלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותך הבלעדית. כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהשימוש בשירותי צד שלישי.

המופיע והמתפרסם מעת לעת באתר, לרבות, אם וככל שיופיעו, התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (כולם יחד: "הפרסומים") הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולותיך בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפסקות או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, או היעדר כיסוי וכשלים של הרשת הסלולארית (ככל שהינך משתמש באתר באמצעות מכשיר סלולרי), והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו לך עקב כך.

ידוע לך כי במהלך רישומך לקבלת שירות ו/או הזנת פרטיך ופרטי השירות עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. החברה תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה, ולפיכך, אתה מסכים לכך שתהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלו.

החברה משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר. עם זאת, קיים סיכון של חדירה למערכותיה של החברה, חשיפת מידע, או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית. אתה מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לחדור למערכות האבטחה המגינות על האתר, או לסייע בפעולות כאמור.

החברה תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע ולצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.

אתה תהיה אחראי לכל נזק ישיר, או עקיף, אשר ייגרם לחברה, ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת איזו מן הוראות תקנון זה, לרבות נזקים שיגרמו כתוצאה משימוש ביישומים ו/או בתכנים שבאתר בדרך שאינה מותרת על פי תקנון זה או על פי כל דין. אתה תשפה את החברה בגין כל חיוב או תשלום שהחברה תיאלץ לשלמו עקב נזקים כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.

השימוש באתר

על שירותי האתר חלים תנאי תקנון זה ובנוסף, אם וככל שקיימים כאלה, תנאי השימוש הספציפיים לכל שירות (להלן "התנאים הספציפיים"). תקנון זה והתנאים הספציפיים מהווים הסכם בין החברה ובינך ביחס לכל שירות ושירות. החברה לא תהיה אחראית כלפיך במקרה של הפרת התנאים הנ"ל על ידי גולש אחר. במקרה של סתירה בלתי ניתנת לישוב בין הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה לבין הוראה מהוראות התנאים הספציפיים של שירות מסוים, תגבר ביחס לאותו שירות ההוראה שבתנאים הספציפיים לו.

יתכן כי באתר קיימות או תהינה קיימות אפשרויות שונות לרכישת שירותים ו/או מוצרים כנגד תשלום כספי; הכול כמפורט ולפי התנאים הנקובים באתר ואשר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת החברה.

יתכן כי בעת הרישום תידרש, בין היתר (בהתאם לנדרש באתר), למסור כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון, כמו גם פרטים אישיים נוספים/אחרים (למידע נוסף אנא קרא את מדיניות הפרטיות של החברה). ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

אתה אחראי לשמירה על סודיות סיסמתך באתר, אם קיימת, וכן על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונך, בין אם נעשו בסמכותך ובידיעתך ובין אם לאו. אתה מתחייב לדווח מידית לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך, על מנת שהחברה תוכל לנקוט בצעדים על מנת להפסיק שימוש כאמור.

כל מידע שיועלה ויועבר על ידך, ככל שיהיה, הינו באחריותך בלבד, ובהעלאתו אתה מתחייב כי אין ולא יהיה בו כדי להפר כל דין או לפגוע בכל אדם או צד שלישי כמפורט לעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:

 • שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.
 • שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.
 • שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.
 • שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.
 • שלא להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
 • שלא להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
 • שלא להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
 • שלא לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על משתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
 • שלא להחדיר לאתר כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms) ואנדלים(Vandals) , יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
 • שלא לעשות שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

מובהר בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמה המאפשרת לגולשים/משתמשים לפרסם באמצעותה, והחברה אינה אחראית על תוכן הפרסומים ו/או החומרים השיווקיים המתפרסמים באמצעות השירותים אותם היא מעניקה. אין לעשות שימוש באתר כדי לפרסם מכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. החברה לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום כאמור. החברה אף שומרת על זכותה לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם.

מעבר לאמור, ולהסרת ספק, הנך מתחייב ומצהיר כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים למכירה ו/או המפורסמים על ידך באמצעות הפלטפורמה אותה מעמידה דוסיז צרכנות ויזמות בע"מ עבורך, הינם ברשותך ויש לך את הסמכות, הרשות והאפשרות להעמידם למכירה באמצעות הפלטפורמה אותה מעמידה דוסיז צרכנות ויזמות בע"מ לרשותך.

החברה רשאית להסיר/לשנות/לערוך כל כתבה/ידיעה/תוכן שיווקי ו/או פרסום אשר יעלו באמצעות השירותים הניתנים באתר, במידה ותמצא, כי מודעה זו או פרסום זה מפורסמים ו/או מוצגים שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או לתנאי ההזמנה, ככל וקיימת כזו, ו/או מפרה זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי המודעה הנ"ל או הפרסום הנ"ל מפרים את זכויותיו ו/או מפרים דין אחר.

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר ו/או באמצעות האתר, אחד או יותר מן התכנים הבאים:

 • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים – לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת קבצי MP3), תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.
 • כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 • כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
 • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
 • כל חומר הפוגע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל חומר העלול לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או כל חומר המהווה דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
 • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.

היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל פרסום שאינו עומדת בהוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומו קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר.

כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל פרסום וכן למנוע כל שירות אחר ממי שהינו בעל חוב לחברה ו/או אשר לחברה טענות כספיות ו/או אחרות כלפיו (אף אם טענות אלו אינן קשורות לפרסום באמצעות האתר של החברה).

אתה מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום שפורסם על ידך באמצעות אתר החברה, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובסימני המסחר הקשורים אליה, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל הנ"ל, לרבות בסוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

מבלי לגרוע מהאמור, השם "דוסיז צרכנות", סימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הרשאה מפורשת בכתב מראש מהחברה.

מובהר בזאת כי כל מודעה ו/או פרסום המועלה על ידך, באמצעות השירות של האתר, הינם באחריותך הבלעדית.

הוראות כלליות בקשר לרכישה באמצעות האתר

מבלי לפגוע בשאר הוראות התקנון:

 • במידה וכרטיס האשראי שלך יידחה ולא ייפרע תשלום במועדו, אתה נותן בזאת את הסכמתך מראש, כי הדבר יגרור חיוב בריבית פיגורים ששיעורה יהא זהה לשיעור ריבית הפיגורים החריגה המפורסמת ע"י בנק לאומי לישראל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וזכות אחרים הנתונים לחברה לפי כל דין.
 • החברה רשאית בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם הגולשים באתר ועם לקוחותיה. אין בשינוי כאמור כדי לשנות תנאים של פרסום שנמכר זה מכבר .
 • אתה מאשר ומצהיר, כי תוכן הפרסום שיפורסם על ידך אינו מפר ולא יפר הוראות כל דין ו/או זכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) צד שלישי כלשהו וכי החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת של כל צד שלישי. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.
 • מובהר בזאת, כי החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך בקשר עם השימוש באתר. אתה מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום שהוזמן על ידך, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין.

ביטול עסקאות

בכל מקרה בו קיים חוזה בכתב בינך ובין החברה, יחולו הוראות הביטול המוגדרות בחוזה הספציפי. בכל מקרה אחר, יחולו הוראות הדין על ביטול העסקה. בכל מקרה של ביטול פרסום שמפורסם על ידך באמצעות האתר לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית (אם וככל שישנה תקופת פרסום כנ"ל), לא תהיה זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות אותך בסכום כלשהו.

התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, אתה מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידך ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

הדין החל על השימוש באתר ובשירותי האתר, ולרבות על תקנון שימוש זה ומדיניות הפרטיות, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותי האתר ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, ו/או לתקנון השימוש ו/או למדיניות הפרטיות, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.

כללי

תקנון זה וכלל התנאים המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך ובין החברה.

החברה רשאית לסרב להעניק לך גישה לאתר ולשירותים או לחלקים מהם וכן להפסיק את חברותך או את הרשאתך להשתמש בשירותים או בכל חלק מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת ולא תהיה לך כל טענה כנגדה.

החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לשנות בכל עת את האתר, המידע, השירותים והקישורים הניתנים במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקתם או הגבלתם, שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים בו, התעריפים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירותים ותפעולם, לרבות סגירתם, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת. לגולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע האמור.

הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד הגולש. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע, אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.